دانلود

My project

هیرومپ 3.3.0

تغییرات نسخه:

 • بهبود منوی import
 • قابلیت ویرایش نقاط و ضمیمه کردن عکس به نقاط
 • تنظیمات رادیو
 • بهبود عملکرد

نسخه‌های پایین‌تر

هیرومپ 3.2.0
 • امکان خروجی گرفتن از نقاط در فرمت DXF
 • بهبود خروجی در فرمت KML
 • افزودن منوی راهنما
 • بهبود منوی PPK
 • بهبود عملکرد

هیرومپ 3.1.0
 • امکان برداشت نقاط حین پیاده‌سازی
 • امکان برداشت و پیاده‌سازی با تیلت سنسور
 • امکان استفاده از ژئوئید irg2018
 • تعیین خودکار زون
 • امکان به اشتراک گذاشتن فایل خروجی
 • امکان محاسبۀ ضریب مقیاس
هیرومپ 3.0.0
 • ذخیرۀ تنظیمات پروژه در زمان پشتیبان‌گیزی
 • امکان مرتب‌سازی پروژه براساس نام و تاریخ 
 • فعالسازی صدای بیپ در برداشت اتوماتیک
 • طراحی مجدد منوی نرم‌افزار
 • بهبود عملکرد