S10

کار کردن با دستگاه s10

اول روشن کنید.

سوال 2

جواب 2

S20

با s20 چگونه رفتار کنیم؟

از طریق برنامه ی دانلود شده در صفحه مربوطه یا اینجا

S10 lite

با s10 lite چگونه رفتار کنیم؟

از طریق برنامه ی دانلود شده در صفحه مربوطه یا اینجا